top of page

El tutor / La tutora

És aquell professional de la medicina o infermeria en exercici actiu a qui se li reconeix un nivell formatiu i un entorn laboral adequat que permet acreditar com capacitat per afavorir l'aprenentatge dels coneixements, habilitats i actituds propis d'una formació de medicina o infermeria familiar i comunitària i que assumeix col·laborar de forma activa en el procés d'ensenyament-aprenentatge dels especialistes en formació, dins d'un context institucionalitzat.

 

El tutor ha de reunir fonamentalment dues característiques:

 

 • Ser un bon professional de la Medicina o la Infermeria de Família.

 • Ser un bon docent, ja que segons sigui la seva actitud cap a l'ensenyament, la seva preparació específica, la seva capacitat per transmetre coneixements i el seu maneig de les relacions interpersonals.

 

El tutor/a ha de planificar, estimular, dirigir, seguir i avaluar el procés d'aprenentatge del resident realitzant les funcions:

 • Orientar al resident durant tot el període formatiu.

 • Establir amb el resident l'itinerari formatiu.

 • Supervisar la formació de el resident.

 • Establir amb el resident al seu càrrec un calendari de reunions periòdiques o entrevistes per analitzar entre tots dos com s'està realitzant la formació i intentar corregir els punts febles.

 • Ser el referent-interlocutor de el resident i per tant realitzar una tasca d'acollida i d'informació. El tutor és un element essencial en la resolució de conflictes i en la protecció dels drets del resident.

 • Afavorir l'autoaprenentatge i la responsabilitat progressiva de el resident.

 • Fomentar l'activitat docent i investigadora del resident.

 • Ser el principal responsable de l'avaluació formativa i continuada del resident participant activament en l'avaluació anual / qualificativa a través dels comitès d'avaluació.

 • Participar en l'elaboració de la memòria anual de les activitats docents realitzades pels residents al Centre de Salut.

El manteniment de l'acreditació és anual i va vinvulada al seguiment de l'acció tutorial, que implica tenir resident assignat, fer quatre entrevistes de tutoria anuals i emplenar la memòria d'acció tutorial.

 

Cada curs acadèmic, la UDMAFYC ofereix cursos específics en l'àmbit de la docència (aula del tutor). La informació és tramesa al / a la coordinador / a docent de cada centre d'atenció primària per a la seva difusió entre els professionals.

  

Al darrer trimestre, previ a la finalització de la formació del resident que s'està tutoritzant, el tutor/a pot sol·licitar la realització d'un reciclatge, previ consentiment del resident i de la direcció de centre d'atenció primària a què pertany. Posteriorment es valorada la petició en comissió de docència.

Avaluació de les competències

bottom of page